banner

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag d. 21 feb.2024

Kl.19.00 i Ryslinge Hallens Cafeteria

Dagsorden iflg. vedtægter.

VEDTÆGTER FOR RYSLINGE AFTENSKOLE, FÅBORG-MIDTFYN KOMMUNE

Punkt 1. FORMÅL

At varetage borgernes interesser pa det faglige, sociale og samfundsma:ssige omrade med folkeoplysende voksenundervisning, foredragsarrangementer, samt kulturelle og debatskabende arrangementer inden for Folkeoplysningslovens rammer. 

Punkt 2. HJEMSTED

Aftenskolen har hjemsted i Faaborg Midtfyn Kommune. 

Punkt 3. MEDLEMSKAB

Enhver, som kan gå ind for foreningens formål, kan blive medlem af Ryslinge Aftenskole. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret. Medlemskab forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen. 

Punkt 4. GENERALFORSAMLING

En gang om året inden 1. marts afholdes generalforsamling, som bliver indkaldt via annoncering i dagspressen og på aftenskolens hjemmeside med mindst en måneds varsel. Dagsorden skal minimum indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Aftenskoleleders beretning
  • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Eventuelle forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage f0r generalforsamlingen.
  • Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (Valgets tilrettelæggelse fastsættes af bestyrelsen)
  • Valg af 1 suppleant
  • Valg af revisor
  • Evt.

Generalforsamlingen er 0verste myndighed, og stemmeret er forbeholdt medlemmer i aftenskolen. Formand og næstformand vælges pa generalforsamling for 3 år og afgår på skift. Valget kan være skriftligt og afgøres ved almindeligt flertal.

Punkt 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når et flertal eller ¼ af medlemmerne skriftligt ønsker det. Ønsket om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde begrundet forslag. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 1 måned efter.
Reglerne for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling følger de almindelige regler for en generalforsamling.

Punkt 6. BESTYRELSE

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som er valgt på generalforsamlingen og på efterfø1gende bestyrelsesmøde konstituerer sig med formand, næstformand, og 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Aftenskolen tegnes af formanden og næstformanden. Kasserer kan være aftenskolelederen, som også deltager i bestyrelsesm0derne, dog uden stemmeret. Suppleant er med til bestyrelsesmøder på lige fod med bestyrelsen, men har ingen stemmeret ved møderne.
Der afholdes mindst tre bestyrelsesmøder om året, heraf et budgetmøde. Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens opgaver er afholdelse af generalforsamling, deltagelse i arrangementer for aftenskolen og udvælgelse af foredragsholdere til debatskabende aktiviteter samt understøtte aftenskolelederens arbejde.
Bestyrelsen sidder i 3 år og afgår efter tur med 1-2-2 pr. år. Der føres protokol.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt.

Punkt 7. LEDELSE AF AFTENSKOLEN

Lederen af aftenskolen er ansat at bestyrelsen og er underlagt bestyrelsens beslutninger. Lederen påtager sig de daglige administrative opgaver: Oprettelse af hold, kontakt til instruktører, fører kassebog, laver indberetninger til kommunen vedr. lønninger til instruktører, sørger for lokaleansøgninger og vedligeholdelse af hjemmeside. Lederen deltager også i bestyrelsesmøderne.
Budgetter og årsregnskab udarbejdes i samarbejde med aftenskolelederen og formanden for bestyrelsen. Aftenskolens regnskabsår følger kalenderåret.

Punkt 8. ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER

Ændringer at vedtægter kan ske efter forslag fra bestyrelsen eller medlemmer og vedtages med almindeligt stemmeflertal pa generalforsamlingen.

Punkt 9. NEDLÆGGELSE AF AFTENSKOLEN

En nedlæggelse af aftenskolen vedtages pa 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med højest 3 ugers mellemrum, hvor aftenskolens nedlæggelse er på den udsendte dagsorden. Ved nedlæggelse skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede. Er dette flertal ikke tilstede og stemt for nedlæggelse, indkaldes til generalforsamling nr. 2, hvor simpelt flertal bestemmer.
I tilfælde af aftenskolen nedlægges tilfalder overskydende midler almennyttige formål i kommunen efter generalforsamlingens bestemmelser.
Bestyrelsen skal fungere indtil aktiver og passiver er opgjort.

Vedtaget pa stiftende generalforsamling den _____________

Dirigent ___________________________